Nakazy Zapłaty

Kancelaria adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek zapewnia kompleksową pomoc prawną wierzycielom w dochodzeniu należnych im wierzytelności, począwszy od czynności w postępowaniu przedsądowym (sporządzanie wezwań do zapłaty) po reprezentację wierzyciela przed sądem, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym. Należy mieć na uwadze, że roszczenia majątkowe (poza pewnymi wyjątkami), podlegają przedawnieniu. Termin ten wynosi co do zasady dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia […]

Read more...