Umowa o praktykę absolwencką – alternatywa dla umowy zlecenia i umowy o pracę na okres próbny.

Umowa o praktykę absolwencką – alternatywa dla umowy zlecenia i umowy o pracę na okres próbny. 

 

Ostatnio w kontekście obowiązującej od stycznia 2017 roku stawki za godzinę pracy w przypadku umów zlecenia, coraz częściej poszukuje się bardziej elastycznych form współpracy – alternatywą może być umowa o praktykę absolwencką. Umowę tę reguluje ustawa o praktykach absolwenckich. Zgodnie z jej postanowieniami umowę o praktykę absolwencką możemy zawrzeć z osobą, która nie ukończyła 30 roku życia i ma wykształcenie przynajmniej gimnazjalne. Umowa powinna być zawarta na piśmie, a maksymalny czas jej trwania to tylko 3 miesiące.

 

Co ważne do praktykanta nie stosuje się przepisów kodeksu pracy, za wyjątkiem przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji oraz norm czasu pracy i czasu odpoczynku. Taka praktyka może być odpłatna albo nieodpłatna. Przy płatnych praktykach okres wypowiedzenia wynosi 7 dni, a przy nieodpłatnych umowa może być rozwiązana w każdym czasie.

 

Ogromną zaletą takiej umowy jest to, że obecnie koszt takiej umowy to jedynie wynagrodzenie praktykanta (od którego płatnik musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy). Nie ma jednak w przypadku takiej umowy obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne czy ubezpieczenie zdrowotne pod warunkiem, że wynagrodzenie nie przekroczy dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 2.000 zł brutto.

 

Rozpatrując bowiem obowiązek ubezpieczeniowy, nie należy kwalifikować umowy o praktykę absolwencką jako umowy zlecenia lub innej o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu. A wobec czego przychód z niej, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście (ze zlecenia), lecz z innych źródeł, pochodzi z „innego źródła”. Płatnik, czyli osobą przyjmująca na praktykę, oblicza zaliczkę na podatek, która obecnie wynosi 18 % przychodu, czyli bez stosowania jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu ani kwoty zmniejszającej zaliczkę.

 

Umowa o praktykę absolwencką jest zatem elastyczną formą współpracy, stanowiącą doskonała alternatywę dla umowy zlecenia czy umowy na okres próbny, oczywiście pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków przez takiego kandydata na praktykanta.

 

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek

www.ilawa-adwokat.pl