Nowe zasady upadłości konsumenckiej

Nowe zasady upadłości konsumenckiej, może już w 2019 roku?

 

Ministerstwo Sprawiedliwości już w zeszłym roku przedstawiło projekt zmian do przepisów o upadłości konsumenckiej, które najprawdopodobniej (projekt jest obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych), wejdą w życie jeszcze w 2019 roku i można śmiało rzec zrewolucjonizują procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zmiany, o których mowa poniżej, zdały się nieuniknione, gdyż obecnie połowa wniosków o ogłoszenie upadłości jest oddalana z uwagi na to, że dłużnik nie spełniała przesłanek do jej ogłoszenia, a które to zależą od okoliczności jakie wpłynęły na powstanie stanu niewypłacalności dłużnika.

 

Obecnie, jeśli Sąd oceni, iż stan niewypłacalności powstał lub uległ zwiększeniu z uwagi na rażące niedbalstwo lub winę umyślną dłużnika, oddala wniosek o ogłoszenie upadłości. Z kolei w świetle projektowanych zmian, sąd nie będzie brał pod uwagę powodów niewypłacalności dłużnika, a do ogłoszenia upadłości wystarczy to, że dłużnik jest niewypłacalny. W myśl projektowanych przepisów ocena ewentualnej winy i moralności płatniczej dłużnika będzie miała znaczenie jedynie na późniejszym etapie postepowania w ramach ustalania Planu Spłaty Wierzycieli. Stwierdzenie winy lub rażącego niedbalstwa dłużnika ma skutkować wydłużeniem planu spłaty o okres od 4 do 7 lat. Obecnie plan spłaty wierzycieli może zostać ustalony pod warunkiem, że dłużnik będzie mógł się z niego realnie wywiązać, na 36 miesięcy.

 

Nowe przepisy dają również dłużnikowi, będącemu konsumentem możliwość zwarcia układu z wierzycielami bez konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a sąd będzie mógł wstrzymać na 5 miesięcy rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej celem ustalenia czy istnieje możliwość zawarcia układu.

 

Bez wątpienia zniesienie jakichkolwiek warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej, poza zaistnieniem stanu niewypłacalności, otworzy drogę do oddłużenia większej niż dotychczas liczbie osób. Jednakże z drugiej strony przełoży się to na długość całego postępowania, gdyż wykonanie samego Planu Spłaty Wierzycieli zostanie przedłużone na okres od 4 do7 lat. Nie wiadomo jak długo będą trwały prace nad projektem, w jakim kształcie zostanie on ostatecznie przyjęty i kiedy przewidziane w nim zmiany wejdą w życie. Jeżeli jednak w dobie obecnie obowiązujących przepisów dłużnik nie spełnia warunków do ogłoszenia upadłości konsumenckiej to z pewnością warto poczekać na końcowy efekt prac nad zmianą ustawy.