Zwrot kosztów związany ze wcześniejszą spłatą kredytu.

Zwrot kosztów związany ze wcześniejszą spłatą kredytu. Jeśli dokonałeś spłaty pożyczki/kredytu gotówkowego konsumenckiego przed terminem lub konsolidacji swoich zobowiązań możesz starać się o częściowy zwrot kosztów. 

Zwrot kosztów związany ze wcześniejszą spłatą kredytu. Zgodnie z treścią art. 49 ust 1 ustawy kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. W przepisie tym chodzi o świadczenia wchodzące w skład całkowitego kosztu kredytu, np. odsetki, prowizje, opłaty, podatki i marże czy koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń (vide: art. 5 pkt 6 ustawy). Wskazać należy, iż w praktyce początkowo pojawiały się spore trudności i wątpliwości związane wykładnią tegoż przepisu, a zwłaszcza z tym, czy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, obniżka kosztów obejmuje również różnego rodzaju koszty początkowe (opłaty przygotowawcze, opłaty administracyjne, opłaty wstępne itp.), które generalnie nie stanowią odsetek ani wynagrodzenia kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu związanych ściśle z okresem kredytowania. Wątpliwości w tym zakresie rozwiało jednakże stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, zgodnie z którym „art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie”. Tym samym art. 49 ust. 1 ustawy nie wyłącza przedmiotowo możliwości obniżenia żadnego z rodzajów kosztów określonych w art. 5 pkt 6 ustawy. Jedyny wyjątek polega na tym, że obniżenie kosztów ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że ograniczone jest do okresu od dnia faktycznej spłaty do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

I tak tytułem przykładu, jeżeli kredytodawca zawarł wraz z kredytem umowę ubezpieczenia spłaty kredytu, zgodnie z którą kredytodawca jest ubezpieczony na wypadek, gdy kredytobiorca nie zwróci kredytu w terminie, to jeśli składkę zapłacono za cały rok z góry i stosowną należność pobrano od kredytobiorcy, a w połowie roku kredytobiorca przedterminowo spłacił kredyt w całości, to za podstawie art. 49 ust. 1 in fine kredytobiorca może żądać od kredytodawcy zwrotu sumy, która stanowi ½ składki ubezpieczeniowej.

adwokat

Milena Bernacka-Stachniałek

www.ilawa-adwokat.pl