Służba w Eurokorpusie uprawnia do zwrotu podatku dochodowego pobranego od należności zagranicznej.

Żołnierzowi pełniącemu służbę poza granicami kraju w Eurkorpusie (Francja-Strasburg) przysługuje zwrot podatku pobranego od należności zagranicznej.

 

Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, przysługuje oprócz uposażenia zasadniczego, także m.in. i należność zagraniczna na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków i funkcji poza granicami państwa, ustalona odpowiednio do zakresu ich pełnienia oraz kosztów utrzymania poza granicami państwa (art.102 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Należność zagraniczną wypłacaną przez Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej w walucie euro otrzymują m.in. żołnierze pełniący służbę wojskową w Eurokorpusie Eurokorpus jest wielonarodową strukturą wojskową szybkiego reagowania z siedzibą w Strasburgu, utworzoną w celu udziału w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz wymuszania i utrzymania pokoju – zarówno na potrzeby Unii Europejskiej, jak i NATO. Ww. należność jest opodatkowana zasadach ogólnych, a płatnik składek MON pobiera od niej każdorazowo zaliczkę na podatek dochodowy, co nie jest uzasadnione w świetle poniższych przepisów.                                        

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw żołnierzom oraz pracownikom wojska wykonującym zadania poza granicami państwa:

  1. w składzie jednostki wojskowej użytej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
  2. jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych

– z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby.

            Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 187 § 1 ustawy ordynacja podatkowej organ podatkowy powinien ustalić i ocenić w świetle ww. przepisu, trzy okoliczności: 1) czy skarżący wykonywał zadania poza granicami państwa, 2) czy był w składzie jednostki wojskowej, 3) czy jednostka ta była użyta w jednym z celów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a) u.p.d.o.f

Brak w art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f., jak również w żadnym innym miejscu ustawy podatkowej odesłania do definicji jednostki wojskowej zawartej w ustawie o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (przy jednoczesnym odesłaniu do odrębnych regulacji w zakresie dotyczącym przyznawania świadczeń) sprawia, że do ustalenia znaczenia zwrotu legislacyjnego „w składzie jednostki wojskowej”, wystarczające jest odwołanie się do językowych reguł interpretacyjnych. Na zasadnicze znaczenie wykładni językowej przy interpretacji omawianego zwrotu zwrócił też uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1548/14

Biorąc pod uwagę interpretację powyższego przepisu dokonaną przez NSA, jak również samo brzmienie przepisu, które nie odwołuje się do żadnego innego aktu prawnego w kwestii interpretacji zarówno pojęcia „jednostki wojskowej”, jak i sposobu ustalania celu użycia jednostki, otrzymywana przez żołnierza zawodowego należność zagraniczna w związku z pełnieniem służby w Eurokorpusie (Francja-Strasburg) powinna podlegać zwolnieniu od podatku, pod warunkiem, iż żołnierz realizował cele dla których powołano Eurokorpus.

Praktyka prowadzenia postępowań podatkowych w tego typu sprawach pokazuje, iż organy podatkowe nie zawsze interpretują służbę w Eurokorpusie jako cel preferowany podatkowo albo starają się ciężar dowodowy spełnienia przesłanek do tego celu przerzucić na stronę występującą o zwrot podatku, co nie jest prawidłowe. Dlatego też warto jest już na etapie składania wniosku o zwrot podatku skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.