Nakazy Zapłaty

Kancelaria adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek zapewnia kompleksową pomoc prawną wierzycielom w dochodzeniu należnych im wierzytelności, począwszy od czynności w postępowaniu przedsądowym (sporządzanie wezwań do zapłaty) po reprezentację wierzyciela przed sądem, a następnie w postępowaniu egzekucyjnym.

Należy mieć na uwadze, że roszczenia majątkowe (poza pewnymi wyjątkami), podlegają przedawnieniu. Termin ten wynosi co do zasady dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Przepisy kodeksu cywilnego przewidują jednak w niektórych przypadkach nieco inne terminy przedawnienia, np. roszczenia z umowy sprzedaży zawartej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ulegają przedawnieniu z upływem 2 lat licząc, zazwyczaj, od dnia  następnego po dniu płatności określonym na fakturze. Gdy miną przewidziane prawem terminy, a dłużnik skorzysta z zarzutu przedawnienia, a sąd nie uzna tego uprawnienia za nadużycie prawa, to na drodze sądowej nie zmusimy dłużnika do uregulowania zaległego długu. Przed wystąpieniem na drogę sądową należy zatem dokładnie przeanalizować kwestię przedawnienia każdego roszczenia.

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek oferuje usługi pomocy prawnej dochodzenia w imieniu wierzyciela zapłaty od dłużnika, w szczególności poprzez sporządzanie i popieranie powództw przed sądami. Adwokat korzysta z elektronicznego postępowania upominawczego co pozwala na zaoszczędzenie kosztów postępowania sądowego wywołanych wniesieniem powództwa.

Kancelaria adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek zapewnia kompleksową pomoc prawną dłużnikom, przeciwko którym wierzyciele, firmy windykacyjne skierowały pozew bądź egzekucję. Kancelaria specjalizuje się w pomocy prawnej osobom pozwanym przez jednych z wielu istniejących na rynku Funduszy Sekurytyzacyjnych i otrzymały nakaz zapłaty z Sądu lub E-Sądu. Jeśli zatem otrzymałeś nakaz zapłaty skontaktuj się niezwłocznie z Kancelarią. Przeanalizujemy sprawę, a następnie podejmiemy odpowiednie kroki w Twoim imieniu, aby uchronić Cię przed płaceniem długu. Z doświadczenia Kancelarii Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek wynika, iż w większości spraw Klientów Kancelarii istnieje duża szansa na wygranie sprawy i uniknięcie zapłaty długu z uwagi na brak udowodnienia roszczenia czy jego przedawnienie. Warunkiem jest jednak niezwłoczne podjęcie odpowiednich kroków prawnych niezwłocznie po otrzymaniu nakazu zapłaty z Sądu.

Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek posiada bogate doświadczenie i wiele wygranych spraw z powództwa Funduszy Sekurytyzacyjnych czy innych firm windykacyjnych.

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek

http://www.ilawa-adwokat.pl