Sprawy Gospodarcze

Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.:

  • bieżącego doradztwa prawnego,
  • sporządzania i opiniowania umów z kontrahentami, pracownikami, czy podwykonawcami, dokumentów wewnętrznych (np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS), a także aktów korporacyjnych (np. uchwały zarządu, zgromadzenia wspólników),
  • tworzenia i likwidacji spółek prawa handlowego oraz obsługi procesów restrukturyzacyjnych (połączenia, podziały) – przygotowywanie projektów umów, dokumentacji rejestracyjnej, planów połączeń i podziałów, wniosków o rejestrację oraz reprezentacja w toku postępowań przed sądem rejestrowym,
  • windykacji należności – negocjacji z kontrahentami, dłużnikami, sporządzanie wezwań do zapłaty, przygotowanie pozwów, zabezpieczanie roszczeń, reprezentacja w toku postępowania sądowego i podczas egzekucji.

Kancelaria prowadząc w imieniu klientów sprawy gospodarczy zauważa coraz bardziej nasilające się zjawisko zaległości płatniczych. Problematyka niezapłaconych faktur i zaległych wierzytelności dotyka niemalże wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku. Przeciwdziałanie takiej nierzetelności dłużników wymaga niejednokrotnie podjęcia szybkich i zdecydowanych kroków prawnych. Zazwyczaj nieodzowne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, po uprzednim wezwaniu dłużnika do zapłaty, zabezpieczenie roszczenia na majątku dłużnika w toku tego postępowania, poprzez np. wpis hipoteki przymusowej, skierowanie wniosku o egzekucję, wyjawienie majątku dłużnika i przeprowadzenie skutecznej egzekucji.

Należy mieć na uwadze, że roszczenia majątkowe (poza pewnymi wyjątkami), podlegają przedawnieniu. Termin ten wynosi co do zasady dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Gdy miną przewidziane prawem terminy, a dłużnik skorzysta z zarzutu przedawnienia, a sąd nie uzna tego uprawnienia za nadużycie prawa, to na drodze sądowej nie zmusimy dłużnika do uregulowania zaległego długu. Dlatego też przed wystąpieniem na drogę sądową należy dokładnie przeanalizować kwestię przedawnienia każdego roszczenia, aby nie narazić się na obciążanie kosztami procesu.

Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek www.ilawa-adwokat.pl oferuje usługi pomocy prawnej dochodzenia w imieniu wierzyciela zapłaty od dłużnika, w szczególności poprzez sporządzanie i popieranie powództw przed sądami. Adwokat korzysta z elektronicznego postępowania upominawczego co pozwala na zaoszczędzenie kosztów postępowania sądowego wywołanych wniesieniem powództwa.

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek

www.ilawa-adwokat.pl