Sprawy Rodzinne

Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej-Stachniałek oferuje kompleksową pomoc w sprawach rodzinnych. Sprawy rodzinne z uwagi na silny związek emocjonalny klienta z prowadzoną sprawą, niejednokrotnie wymagają wsparcia prawnego adwokata. Do najczęściej prowadzonych spraw rodzinnych przez Kancelarię należą:

Sprawy o rozwód

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłankami do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia (art. 56 § 1 k.r.o.), ich ustalenie warunkuje możliwość orzeczenia rozwodu. Z kolei przesłankami, które wykluczają orzeczenie rozwodu, jest: dobro wspólnych małoletnich dzieci, sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego, czy żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Często przedmiotem postępowania o rozwód jest nie tylko rozstrzygnięcie o rozwiązaniu związku małżeńskiego, ale również kwestie dot. orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, ustalenie kontaktów dzieci z rodzicem z którym nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, zasądzenie alimentów na dzieci i ewentualnie drugiego małżonka, kwestie podziału majątku wspólnego małżonków bądź orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Separacja

Separacja może być orzeczona, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, a w przeciwieństwie do przesłanek rozwodu nie jest on trwały. Separacja polega na czasowym zniesieniu praw i obowiązków małżeńskich, zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych. Różnica między rozwodem a separacją jest taka, że podczas separacji nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Po zniesieniu separacji można znowu wrócić do stanu poprawnie funkcjonującego związku małżeńskiego.

Sprawy dotyczące małoletnich dzieci

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska przysługuje, co do zasady obojgu rodzicom. Z ważnych względów Sąd może ograniczyć rodzicowi wykonywanie swojej władzy rodzicielskiej, czy nawet jej pozbawić. Ograniczenie władzy rodzicielskiej to korzystne rozstrzygnięcie dla tego rodzica, który na co dzień opiekuje się dzieckiem i napotyka trudności z uzyskaniem zgody od drugiego rodzica w istotnych sprawach dotyczących dziecka.

Miejsce zamieszkania małoletniego dziecka

W sytuacji, kiedy rodzice dziecka żyją w rozłące, sąd określa przy którym rodzicu dziecko ma miejsce zamieszkania.

Kontakty z dzieckiem

Gdy rodzic przy którym dziecko nie ma ustalonego miejsca zamieszkania nie może porozumieć się z drugim rodzicem w kwestii kontaktów z dzieckiem, wówczas zachodzi konieczność rozstrzygnięcia tej kwestii przez Sąd. Wówczas sąd w postanowieniu określa w jakie dni i w jakich godzinach rodzic ma prawo do spotkań z małoletnim oraz szczegółowo określa sposób ich wykonywania.

Alimenty

Alimenty na dzieci

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony czasowo i polega na dostarczaniu dziecku środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Alimenty mają na celu zapewnienie uprawnionemu usprawiedliwionych potrzeb bytowych, jak i tych związanych z rozwojem fizycznym czy duchowym. Na wysokość alimentów maja wpływ z jednej strony usprawiedliwione potrzeby dziecka a z drugiej strony poziom życia jaki prowadzi rodzic obowiązany do płatności alimentów i to jakim dysponuje majątkiem.

Alimenty od dziadków

W przypadku kiedy rodzice nie mogą sprostać nałożonemu na nich obowiązku alimentacyjnemu istnieje możliwość o wystąpienie o alimenty do dziadków dziecka.

Alimenty dla rodziców dochodzone od dzieci

W sytuacji kiedy rodzic jest w niedostatku i nie ma środków jak i możliwości na samodzielne utrzymanie może wystąpić o alimenty do swoich dzieci.

Alimenty dla byłego małżonka

W sytuacji gdy rozwód został orzeczony bez winy żadnego z małżonków lub z ich obopólnej winy, były małżonek może żądać alimentów jeżeli znajduje się w niedostatku. Natomiast gdy orzeczono rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, a drugi z małżonków dochodzących alimentów jest niewinny to przesłanką do zasądzenia alimentów jest pogorszenie się sytuacji majątkowej małżonka niewinnego po rozwiązaniu małżeństwa.

Podział majątku

Co do zasady do podziału majątku dochodzi po ustaniu małżeńskiej wspólności (co następuję zazwyczaj z chwilą orzeczenia rozwodu). Wyjątkowo do podziału majątku w przypadku zgodnego wniosku małżonków może dojść podczas rozwodu.

 

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek

http://www.ilawa-adwokat.pl