Sprawy Spadkowe

Śmierć osoby bliskiej pociąga za sobą szereg konsekwencji natury prawnej. Powierzenie prowadzenia spraw spadkowych Adwokatowi pozwoli Klientom skupić się na rzeczach bardziej istotnych, związanych z utratą bliskiej osoby. Kancelaria Adwokat Mileny Bernackiej–Stachniałek oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach spadkowych, do najczęściej prowadzonych przez Kancelarię spraw należą:

 

Przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku

Przeprowadzenie takiego postepowania leży w Państwa interesie. Postępowanie to wiąże się z koniecznością przygotowania niezbędnych dokumentów, m.in. aktów stanu cywilnego. Kancelaria pomoże Państwu w zgromadzeniu tych dokumentów oraz co ważne ustaleniu kręgu spadkobierców i uczestników postępowania, tak aby sąd lub notariusz mogli bez zwłoki dokonać dalszych czynności. Niejednokrotnie w tego typu postępowaniach pojawia się spór pomiędzy spadkobiercami, przede wszystkim o to kto jest spadkobiercą, czy dziedziczenie nastąpić ma podstawie ustawy czy testamentu, a także o to czy testament jest prawidłowo sporządzony, dlatego też udział adwokata w takich sytuacjach staje się wręcz konieczny.

Pomimo, że przepisy prawa nie zakreślają żadnego terminu do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku powinni Państwo zadbać aby zrobić to jak najszybciej. Za takim rozwiązaniem przemawia wiele okoliczności. W sytuacji gdy w skład spadku wchodzą długi albo gdy nie mają Państwo pewności czy takie długi istnieją, tylko w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy mogą Państwo odrzucić spadek. Jeżeli nie dojdzie do złożenia takiego oświadczenia w ciągu 6 miesięcy to zgodnie z przepisami prawa nabycie spadku nastąpi z dobrodziejstwem inwentarza (długi spadkowe nie mogą wtedy przekroczyć wartości tego co się dziedziczy). Może zdarzyć się również tak, że wierzyciel zmarłej osoby np. bank, czy firma windykacyjna, jakiś Fundusz ustali dane tylko jednego spadkobiercy dłużnika i złoży wniosek o stwierdzenie nabycia przez niego spadku. Może to doprowadzić do powstania znacznych trudności, dlatego też przeprowadzenie stwierdzenia nabycia spadku z Państwa inicjatywy, jak najszybciej po śmierci bliskiej osoby jest w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem.

 

Sprawy o zachowek

Jeżeli w wyniku dziedziczenia testamentowego, ale także i ustawowego sporządzenia nie przypadnie Państwu jako dzieciom (zstępnym), małżonkowi czy rodzicom zmarłego udział w spadku, to istnieję możliwość uzyskania części udziału jaki by nam przypadł w drodze dziedziczenia poprzez wytoczenie powództwa o zapłatę zachowku. Wskazać należy, że zachowku może dochodzić także spadkobierca, który nic nie otrzymał w spadku z uwagi na to, że spadkodawca przed śmiercią darował wszystkie istotne składniki majątku innym osobom. Kancelaria broni także interesów Klientów gdy inni członkowie rodziny, bezzasadnie domagają się od nich zapłaty zachowku.

 

Dział spadku

Po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w sytuacji gdy więcej niż jednej osobie przypadnie spadek pozostaje kwestia zniesienia współwłasności, czyli działu spadku. Jest on często konieczny zwłaszcza gdy pojawiają się spory np. w zarządzaniu nieruchomością czy decydowaniu co do odziedziczonych rzeczy. Przeprowadzenie działu spadku ostatecznie unormuje kwestie własności odziedziczonego mienia.

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują trzy sposoby zniesienia współwłasności, a mianowicie: podział fizyczny w naturze, podział przez przyznanie rzeczy jednej osobie, sprzedaż licytacyjną.

Każdy ze wskazanych sposobów łączy się z odmiennymi wymaganiami proceduralnymi. Dlatego też bardzo ważne jest przeanalizowanie wszelkich okoliczności sprawy i wybór najlepszego rozwiązania, mając na uwadze wystąpienie ewentualnych spłat i dopłat pieniężnych pomiędzy uczestnikami.

Postepowania o dział spadku nakłada wiele wymogów formalnych na uczestników postepowania, głównie wnioskodawców, których niedopełnienie może skutkować niekorzystnym dla Państwa rozstrzygnięciem sprawy. Kancelaria może przygotować dla Państwa wniosek o dział spadku i sprecyzować Państwa roszczenia w tym zakresie.

 

Kancelaria pomaga Klientom także w sytuacji gdy sąd wydał niekorzystne dla nich orzeczenie. Nasza pomoc w zakresie spraw spadkowych dotyczy sporządzenia testamentu. Doradzimy jaką wybrać konstrukcję prawną, tak aby dziedziczyły tylko te osoby, które chcecie Państwo powołać do spadku. Wskazać należy, iż błędna konstrukcja testamentu może doprowadzić do sytuacji, w której część majątku przypadnie osobie niepożądanej.

 

Adwokat Milena Bernacka-Stachniałek

www.ilawa-adwokat.pl